നമുക്ക് പാര്‍ക്കാന്‍ മുന്തിരിതോപ്പുകള്‍

സാഹിത്യ രൂപം

Romance

പ്രയോജന നിരൂപണം

റിലീസ് ചെയ്ത തിയ്യതി

1986
വിമര്‍ശനാത്മക നിരൂപണം പ്രയോജന നിരൂപണം

പേര്:
ഇ മെയില്‍:
നിങ്ങളുടെ നിരൂപണം:
4000 characters left
കഥ/ സംഭവവിവരണം:
അഭിനയം:
സംവിധാനം:
മൂവി റേറ്റിങ്: