പുരസ്‌ക്കാരങ്ങള്‍

മികച്ച നടനുള്ള ദേശിയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്ക്കാരം (1989, 1993, 1998)
മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്ക്കാരം (2009, 2004, 1993, 1989, 1984)
മികച്ച നടനുള്ള ഫിലിം ഫെയർ പുരസ്ക്കാരം (2007,2010, 2012)
പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം (1998)