മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ

സാഹിത്യ രൂപം

Romance

പ്രയോജന നിരൂപണം

റിലീസ് ചെയ്ത തിയ്യതി

1980
ഫോട്ടോസ് ഉടന്‍ വരുന്നു..