ഒരു മുറൈ വന്ത് പാര്‍ത്തായ

സാഹിത്യ രൂപം

Romance

പ്രയോജന നിരൂപണം

റിലീസ് ചെയ്ത തിയ്യതി

2016
ഫോട്ടോസ് ഉടന്‍ വരുന്നു..