അടൂരും തോപ്പിലുമല്ലാത്ത ഒരു ഭാസി

സാഹിത്യ രൂപം

Drama

പ്രയോജന നിരൂപണം

റിലീസ് ചെയ്ത തിയ്യതി

2015