നരേന്ദ്രൻ മകൻ ജയകാന്തൻ വക

സാഹിത്യ രൂപം

Drama

പ്രയോജന നിരൂപണം

റിലീസ് ചെയ്ത തിയ്യതി

2001